Aktivizam predstavlja nenasilan način borbe za podizanje svijesti i rješavanje problema određene grupe ljudi ili cjelokupnog društva. Aktivizmom se skreće pažnja na ugroženu populaciju, njihove probleme i na rješavanje istih.

Manjkavost društvenog aktivizma kod mladih ljudi može doprinijeti nekvalitetnom razvoju lokalne zajednice, jer utiče na sve druge sfere (socijalnu, ekonomsku i političku itd.) Pozadina problema može biti strah od odbacivanja unutar skupine, politički pritisci, strah od osude sredine itd.

 

Ključni problemi društvenog aktivizma kod mladih: izuzetno niska ocjena angažmana mladih u nevladinom sektoru, neučešće mladih u nevladinom sektoru na lokalnom nivou i lokalnom aktivizmu uopšte, nepoznavanje mehanizama aktivnog učešća ili nedovoljno korištenje tih mehanizama, nezainteresovanost za politiku, stopa izlaska mladih na izbore je nezadovoljavajuća, nespremnost na volontiranje i pomaganje razvoju lokalne zajednice, premalo se promovišu aktivne uloge mladih u društvu, nedovoljno umrežavanje omladinskih udruženja itd. Mladi ljudi imaju pesimističan pogled na pitanje društvenog aktivizma, i smatraju da oni kao pojedinci ili manje skupine ne mogu doprinijeti rješavanju određenih problema u svojim lokalnim zajednicama. Ne možemo reći da trenutno ima odgovarajući pristup koji bi pomogao da se problem društvenog aktivizma kod mladih ljudi riješi. Problem nedostatka društvenog aktivizma kod mladih ljudi dovodi do razaranja šire društvene zajednice.

 

Zainteresovani akteri moraju kroz legalne načine stvoriti pritiske prema donosiocima odluka, zatim se moraju povezati u masovnu organizaciju koja bi široj društvenoj zajednici ukazala na veće potrebe učešća mladih u društvenom aktivizmu. Rezultat bavljenja aktivizmom igra važnu ulogu u stvaranju boljih uslova za život cijele zajednice, a ne samo mladih.

 

Nedostatak finansijskih sredstava u budžetu, kao i predrasude su jedan vid ograničenja za buđenje društvenog aktivizma, što znači da taj nedostatak utječe na širu društvenu zajednicu. Veoma je važno nastaviti ovo istraživanje, jer je cilj samog aktivizma da preko aktivnosti uspije unaprijediti stanje, podići svijest, zaštititi određenu grupu, spriječiti nasilje, a sve u zavisnosti o kojem tipu aktivizma govorimo (socijalni, ekonomski, politički ili ekološki aktivizam). Dakle, aktivizam igra važnu ulogu u stvaranju boljih uslova za život cijele zajednice.

Moguće mjere i preporuke:

 • Popularizirati društveni aktivizam mladih i njihovo učestvovanje u društvu, posebno kroz njima dostupne javne elektronske medije, radijske i TV-emisije, ulagati u štampane omladinske magazine, zatim u određena takmičenja u pojedinim oblastima aktivizma, naprimjer, konkurs za najbolji projekat mladih u određenoj oblasti i slično.
 • Kreirati javne kampanje o potrebi većeg učešća mladih u aktivnostima od javnog značaja.
 • Programski stimulirati i promovirati angažman mladih u nevladinim udruženjima. Dodatno, staviti kriterij bavljenja aktivizmom i omladinskim organiziranjem kao prednost u konkursima za zapošljavanje u javnim institucijama i sl.
 • Programski stimulirati i promovirati profiliranje i umrežavanje omladinskih organizacija.
 • Programski stimulirati i promovirati razvoj volontiranja i omladinskog angažmana.
 • Programski stimulirati i promovirati prihvatanje principa učešća mladih u društvu, u široj javnosti te veće razumijevanje ove teme kod donosioca odluka.
 • Programski stimulirati i promovirati medijske sadržaje sa temom o učešću mladih u društvu i podizanju svijesti o njihovim potrebama.
 • Programski stimulirati i promovirati obuku nevladinog sektora o procesima stvaranja politika prema mladima.
 • Programski stimulirati i promovirati obuku nevladinog sektora o metodama zagovaranja i lobiranja.
 • Programski stimulirati i promovirati aktivnosti udruženja.
 • Pružiti više od vlasti svih nivoa projektima neformalnog obrazovanja i vršnjačke obuke.
 • Subvencijama omogućiti mladima korištenje prostora za organiziranje koncertnih, pozorišnih, umjetničkih, sportskih i drugih sadržaja za koje pokazuju interes.
 • Finansirati progArame obuke upoznavanja mladih s njihovim pravima i obavezama u društvu.
 • Institucionalno podržati mlade na planu budžeta za mlade, stvaranja politika prema mladima, rada s mladima, informiranja te učešća mladih u vladinim tijelima i parlamentarnim komisijama u vezi s pitanjima mladih, kao i umrežavanja omladinskih udruženja i predstavljanja mladih.
 • Povećati budžetska izdvajanja za omladinske organizacije i projekte namijenjene isključivo mladim.