Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Forum lijeve inicijative nastavljaju sa programom za mlade pod nazivom Akademija socijalne demokratije. Drugi modul Akademije se realizuje uz podršku partnerske fondacije Kalevi Sorsa iz Finske.

Cilj Akademije je da kroz rad sa eminentnim stručnjakinjama i stručnjacima doprinese boljem razumijevanju principa i vrijednosti socijalne demokratije u različitim oblastima društvenog djelovanja. Polaznice/i će se kroz učešće na pet modula upoznati sa konceptima i uspješnim praksama primjene vrijednosti socijalne demokratije u Evropi i svijetu, kao i analizirati ključne razlike u vrijednosnim stajalištima političkog spektra.

KADA?

Akademija socijalne demokratije obuhvata pet modula i da biste uspješno završili program, morate prisustvovati na najmanje 80% sadržaja.

I modulPOLITIČKA EKONOMIJA

 

02. juli – 04. juli. 2021.

Online

II modulMULTIKULTURALIZAM

(uz podršku fondacije Kalevi Sorsa)

23. juli – 25. juli 2021.

Sarajevo

III modulDIPLOMATIJA I VANJSKA POLITIKA

 

24. septembar – 26. septembar 2021.

Neum

IV modulPOLITIČKA KOMUNIKACIJA, LIDERSTVO I TIMSKI RAD

 

15. oktobar – 17. oktobar 2021.

Jahorina

V modulIZGRADNJA DOBROG DRUŠTVA

 

05. novembar – 07. novembar

2021.

Sarajevo

 

PRAVO PRIJAVE?

Poziv za učešće u programu je otvoren za sve mlade aktiviste i aktivistice koji su uspješno završili dosadašnji edukativni program partnerskih organizacija, a naročito oni koji su upješno završili Političku školu – Youth Left Week. Izuzetno ovome i u određenom broju aplikacija, priliku ćemo pružiti i mladim vijećnicama/ima i zastupnicama/ima na svim nivoima vlasti, istaknutim lokalnim liderkama/ima, članovima/cama organizacija civilnog društva, te nosiocima izvršnih funkcija lijeve političke orijentacije koji/e nisu imali priliku učestvovati na pomenutoj Političkoj školi.

ROK ZA PRIJAVU?

Rok za prijavu je 22. juni 2021. godine do 12:00h. Prijaviti se možete putem linka:

https://forms.gle/u2GXXCo3xKGRyvQn6

Nepotpune aplikacije, one koje pristignu nakon predviđenog roka i one u kojima motivaciona pisma i esej prelaze zadati broj karaktera neće biti uzeta u razmatranje.

 

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem slijedećih kontakata: +387 33 612 529 ili na e-mail: info@fli.ba.

NAMPOEMNA: Organizatori zadržavaju pravo izmjene datuma, mjesta i načina održavanja edukacije, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.

 

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG BiH

FORUM LIJEVE INICIJATIVE