„Kako do alimentacionog fonda u FBiH“ bila je tema današnje tematske rasprave koja je održana u organizaciji Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i Foruma sindikalnih aktivista i aktivistica SDP BiH koje je izazvalo veliko interesovanje i odaziv učesnika i učesnica tematske rasprave.

Tematsku raspravu otvorila je predsjednica Foruma sindikalnih aktivista i aktivistica SDP BiH Besima Borić naglašavajući značaj ulaganja društva u rani dječiji rast i razvoj (RRRD) i odgovorno roditeljstvo, a što je zacrtano u u Strateškom planu za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH 2013-2017. godine, koji je usvojila Vlada FBIH potkraj prošle godine, opredjeljujući se za unapređenje cjelokupne oblasti.

U nastavku tematske rasprave prof. Suzana Bubić sa Pravnog fakulteta Mostar je govorila o odredbama Porodičnog zakona FBiH i mogućnostima osnivanja Alimentacionog fonda u BiH. Fatima Ćalkić iz Socijalne službe Novo Sarajevo u svom izlaganju naročito se osvrnula na ulogu organa starateljstva u zašititi prava i interesa djeteta sa posebnim akcentom na obavezu izdržavanja. O stvarnim problemima, poteškoćama i iskustvima samohranih roditelja govorila je Muamera Ćinjarević iz Udruženja samohranih roditelja.

tematska rasprava 2

Učesnici i učesnice tematske rasprave uzeli su aktivno učešće u dikusiji gdje su iznjeti brojni problemi zbog nepostojanja Alimentacionog fonda u Bosni i Hercegovini ali i ukazali na potrebu za hitnim sistemskim rješenjima kao što su povećan nadzor i sankcije roditelja koji ne izvršavaju svoju obavezu izdržavanja djece, bolju koordinaciju svih relevantnih institucija, jačanja organizacijskog i kadrovskog kapaciteta centara za socijalni rad, te informisanja roditelja o pravama i obavezama u kontekstu prestanka braka i zakonske obaveze izdržavanja djece.

Forum sindikalnih aktivista i aktivistica SDP BiH će na osnovu diskusije i izlaganja uvodničara pripremiti set zaključaka i rješenja koja će zagovarati prema relevantnim institucijama.

FSA SDP BiH Sarajevo