U Sarajevu je u subotu, 4. jula, uz poštivanje preporučenih higijensko-epidemioloških mjera održana konferencija Kluba mladih lidera/ki na temu: “Koliko znamo o 14 tačaka Evropske komisije o  Bosni i Hercegovini?”.

Na konferenciji govorili su mladi dužnosnici/e na višim i lokalnom nivou vlasti. Panelisti/ce su u interakciji s polaznicima i publikom razmjenjivali mišljenja o dosadašnjim odnosima BiH sa Evropskom unijom, ali i zaključili da vladajuća struktura ne ulaže dovoljne napore kako bi BiH dobila status kandidata za ulazak u EU. Prisutni su se osvrnuli na nespremnost vlasti na uvođenje transparentnog i efikasnog izbornog sistema, neprovođenje presuda domaćih sudova i Evropskog suda za ljudska prava te sporo i neefikasno usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa acquis communautaireom. Opća ocjena jeste da aktuelna vlast ne prelazi sa mišljenja na djela te da će proći još mnogo godina dok Bosna i Hercegovina ne dobije status kandidata.

Nakon detaljnog upoznavanja s pomenutih 14 tačaka, polaznici/e programa Kluba mladih lidera/ki su zajedno sa svojim mentoricama, radili na konkretnim inicijativama koje će pokrenuti u lokalnim vijećima i parlamentima. Inicijative obrađuju neki od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, a čije ispunjavanje predstavlja uvjet za otvaranje pregovora za članstvo BiH u EU.

Program je realiziran u orgaizaciji Foruma lijeve inicijative uz finansijsku pomoć Međunarodnog centra Olof Palme.