Irma Efendić – Adžajlić

Finansijska i projektna menadžerica

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a trenutno pohađa master studij na istoimenom fakultetu. Osnivačica je, i ujedno predsjednica, nevladinog Udruženja Motivator koje se bavi osnaživanjem žena, mladih, marginaliziranih i ranjivih grupa putem  edukacija i poticanjem na volonterizam i poduzetništvo.

Dugi niz godina je angažovana na projektima u oblasti ljudskih prava, a poseban angažman se ističe u autorstvu nekoliko javnih politika u oblastima osnaživanja žena, radničkih prava te prava osoba s invaliditetom. Također, u okviru udruženja Motivator inicirala je organizaciju besplatnog pravnog savjetovališta za osobe žrtve mobinga (AntiMobing centar), a trenutno njen fokus kroz prizmu NVO sektora usmjeren je na teme ekološke osviještenosti. U Forumu lijeve inicijative angažirana je na projektima i programima političke participacije mladih i žena.