Forum lijeve inicijative zajedno sa svojim saradnicima/cama, partnerima i učesnicima/cama programskih aktivnosti, održali su Godišnju Skupštinu, dana 17.12.2022. godine u hotelu Europe, Sarajevo. Cilj ove Skupštine jeste okupljanje svih mladih, aktivista/kinja, predavača/čica kako bismo zajedno predstavili/e i obilježili/e naš doprinos neformalnoj edukaciji i političkoj komunikaciji u Bosni i Hercegovini i regionu, te uradili/e evaluacije projektnih aktivnosti i isplanirali/e kakav Forum lijeve inicijative vidimo u budućnosti.

Tokom godine radili/e smo posvećeno na projektima koji su imali za cilj osnaživanje kapaciteta mladih i žena na području Bosne i Hercegovine. I u ovoj godini obavili smo naš važan zadatak: bili smo most između politike i građana u bosanskohercegovačkom društvu.

Pored rada i aktivizma u Bosni i Hercegovini, zadnjih nekoliko godina učestvujemo u razvoju regionalne mreže progresivnih socijaldemokratskih fondacija na području Zapadnog Balkana, te smo se pozicionirali kao jedna od najuspješnijih fondacija u regionu. 

Forum lijeve inicijative podijelio je sa publikom prezentaciju svojih programskih aktivnosti i izdvojio neke od programa koje smo uspješno realizovali u ovoj godini: SKOK – Socijaldemokratski otvoreni kurs, Mentoring program–političko osnaživanje žena, Socijaldemokratska akademija rodne ravnopravnosti, Mini grantovi–podrška omladinskim organizacijama, Lokalne akcije za organizacije žena, Regionalna škola diplomatije, Policy Lab & Youth Lab, ProgWeB, Politička škola i Akademija socijalne demokratije.

Na evaluacijskim radionicama učesnici/ce su imali/e priliku raditi sa evaluatorima/cama kako bi iskazali/e svoje utiske i zapažanja sa aktivnosti kojima su prisustvovali/e. Učesnici/e su razgovarali/e o svojim iskustvima, stečenom znanju, preprekama sa kojima su se susretali/e u toku rada, potencijalnim rješenjima i sl. Evaluatori/ce su pažljivo prikupljali/e povratne informacije koje su dobijali/e od učesnika/ca kako bismo mogli planirati buduće edukacije, poboljšati ih i unaprijediti kvalitet naših programa.