Kroz projekat „Institucionalna podrška Forumu lijeve inicijative,“ koji je počeo 2013. godine Međunarodni centar Olof Palme doprinosi ukupnoj izgradnji kapaciteta i jačanju organizacije u cilju što potpunijeg ostvarivanja misije FLI-ja koja se odnosi na političku edukaciju i trening, političku komunikaciju, javne politike i aktivnu međunarodnu saradnju.

Zahvaljujući ovom projektu, uspostavljena je kancelarija Foruma lijeve inicijative kao mjesto okupljanja mladih aktivista i aktivistica koji svojim angažmanom mogu doprinjeti radu FLI-ja, te realizovati vlastite ideje. Kreirana je web platforma koja pored pregleda aktivnosti i projekata FLI-ja, nudi i Resursni centar sa pregledom brojnih publikacija i javnih politika iz oblasti projekt menadžmenta, političke edukacije, izrade javnih politika, političke komunikacije i alata potrebnih za jačanje političkog aktivizma.

U okviru institucionalne podrške realizuju se brojni projekti kao što su:

–          Trening trenera za političku školu socijaldemokratije

–          Trening trenera za edukacija aktivista/posmatrača,

–          Savjetovanja o brojnim aktuelnim temama (Zakon o mladima na nivou Federacije BiH, Politički aktivizam…)

–          Regionalna saradnja i posjeta partnerskim organizacijama

–          Javne politike

Navedeni projekti su detaljnije predstavljeni u sekciji „Projekti.“