Mentoring program: Političko osnaživanja žena je namijenjen za osnaživanje kapaciteta žena za društveno-političko djelovanje bazirano na socijaldemokratskim vrijednostima i principima.

Polaznice programa imaju priliku učiti o različitim aspektima političkog djelovanja. Program nudi sadržaje bitne za kreiranje strateškog pristupa izbornom procesu uz cilj da u našem društvu imamo veći broj izabranih žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Praktične vještine na koje se program fokusira su izrada analize problema u lokalnoj zajednici, kreiranje plana izborne kampanje, izrada inicijative itd.

Program  uključuje tematske module sa stručnjacima iz datih oblasti, uz kontinuiranu podršku mentora i mentorica uključenih u program.

Period implementacije projekta

2020 – danas

Partner