Politike usklađivanja privatnog, poslovnog i društvenog života mogu se definisati kao politike koje izravno podržavaju žene i muškarce kao jedinke, porodicu, te ekonomsko osnaživanje i prosperitet. Kao takve, one se mogu odnositi na širok opseg politika koje omogućavaju ženama i muškarcima da budu zaposleni i društveno angažirani roditelji ili jednostavno jedinke koje imaju uslove za uspostavljanje ravnoteže između privatnog života, spola i eventualnog društvenog angažmana. Politike koje doprinose usklađivanju privatnog, profesionalnog i društvenog života mogu obuhvatati politike roditeljskog odsustva i naknada, fleksibilne organizacije rada, te uspostavljanja službi koje se brinu o djeci.

Politike država se razlikuju prema njihovoj implicitnoj i eksplicitnoj usredotočenosti na ravnopravnost spolova u ovom kontekstu. Neke države potiču pružanje javnih i privatnih usluga, (npr. javna ili privatna obdaništa, korištenje plaćenog i neplaćenog dopusta), druge nude više mogućnosti za rad s nepunim radnim vremenom. Pojedine države smatraju da se usklađivanje privatnog, poslovnog i društvenog života odnosi samo na žene, dok druge prepoznaju ulogu muškaraca u području ravnopravnog učestvovanja, jednakih obaveza, zaštite i porodične odgovornosti.

Krajnji cilj ove politike jeste da osigura istinsku rodnu ravnopravnost u usklađivanju privatnog, profesionalnog i društvenog života u BiH.

Uskladjivanje privatnog i profesionalnog zivota– DOWNLOAD POLITIKE