Tokom prethodna dva vikenda, u tri kantona u Bosni i Hercegovini (SBK, KS, TK), održan je prvi edukativni trening u okviru programa Političkog osnaživanja žena, koji Forum liijeve inicijative realizuje u saradnji sa Olof Palme centrom. Cilj programa je osnaživanje lokalnih aktivistkinja kroz kreiranje i upućivanje inicijativa unutar svoje lokalne zajednice.

Kroz interaktivni niz predavanja, sa mentoricama, analizirana je legislativa u oblasti rodne ravnopravnosti, alati zagovaranja i komunikacije s lokalnom samoupravom te načini upućivanja inicijativa ka gradskim/općinskim vijećima, kao važnom faktoru demokratizacije društva.

Najvažnija tema treninga bila je provesti aktivistice u navedena tri kantona, kroz proceduru pokretanja inicijative (kome se obratiti, s kim komunicirati, kako uključiti NGO, kako pregovarati) nakon čega su, kroz praktični dio treninga, definisale teme inicijativa koje će u narednom periodu, kroz komunikaciju sa vijećnicima/vijećnicama uputiti u procedure.

Učesnice su istakle da su ovakvi treninzi od velikog značaja za aktivistkinje koje su u direktnoj komunikaciji s građanima/kama i njihovim problemima na terenu, te da im pomažu da taj protok informacija olakšaju, na relaciji građani/ke – izabrani vijećnici/ce, ali i da osnaže organizaciju i potpomognu izgradnju njih kao budućih nositeljica promjena.

Ovo je bila prva faza programa Političkog osnaživanja žena, koju realizuju FLI i Olof Palme centar te je najavljen niz aktivnosti u okviru edukacije i osnaživanja žena u lokalnim zajednicama širom BiH.