Klub mladih vijećnika i vijećnica – KMV je četverogodišnji projekat koji ima za cilj kontinuiran rad sa grupom mladih perspektivnih vijećnika/ca iz cijele Bosne i Hercegovine. Generalni cilj projekta je da se doprinese rješavanju problema mladih na lokalnom nivou kroz sveobuhvatnu kontinuiranu edukaciju mladih vijećnika i vijećnica da identifikuju, kreiraju, predlože, zagovaraju i lobiraju provođenje omladinskih politika, programa i mjera.

Aktuelnosti