POLICY TALKS

Perspektiva zelenih gradova u Bosni i Hercegovini

 

Forum lijeve inicijative je u radu sa autorom napisao javnu politiku kroz koju je analizirana trenutna situacija i izazovi koji su postavljeni te su kroz ovu politiku ponuđena rješenja u vidu niza preporuka koje je moguće poduzeti kako bi grad (općina) postao održivi zeleni grad kao što su: povećanje energetske efikasnosti, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, ozelenjavanje krovova na objektima, unapređenje transportne infrastrukture i efikasnosti te unapređenja u oblastima upravljanja otpadom i upravljanja vodama.

Cilj ove javne politike jeste promovisanje energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije te inkorporiranje prirodnih pejzaža u buduće građevinske strukture.

Preporuke su realne i dostižne, a skladne su sa UN-ovim planom za postizanje bolje i održivije budućnosti za sve. 

Investiranje u nerazvijena područja Federacije BiH. Da li smo zakasnili?

 

 

U radu sa autorom i prema službenim statističkim izvještajima Agencije za statistiku BiH i Federalnog Zavoda za programiranje razvija, predstavili smo konkretna rješenja, kao što su: izmjena postojećih propisa i jasno definisati razvoj izrazito nerazvijenih područja na teritoriji FBiH; jasno definisati izvore finansiranja javnih investicija ili instituciju koja će upravljati ovim sredstvima.

Investiranje kao instrument za ubrzavanje ekonomskog razvoja, stimulativne mjere, targetirani infrastrukturni projekti u određenim područjima i izmjena postojećeg zakonodavnog okvira su neka od rješenja koje nudi ova politika.

Rodno (ne)jednako učešće u političkom životu u pandemiji COVID-19

 

 

Pitanje aktivnosti žena u političkom životu Bosne i Hercegovine, odnosno ravnopravnog sudjelovanja u okolnostima pandemije COVID-19, predmet je razmatranja javne politike pod nazivom Rodno (ne)jednako učešće u političkom životu u pandemiji COVID-19, koju je Forum lijeve inicijative izradio zajedno sa autoricom Anom Kotur-Erkić, uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

Politika targetira oblike rodno zasnovanog nasilja unutar struktura političkih stranaka kao što su diskriminacija na osnovu pola, potcjenjivanje mogućnosti, neprimjereni komentari seksualne prirode, uskraćivanje mogućnosti za jednako djelovanje, kažnjavanje zbog zauzimanja stave itd.

U ovoj javnoj politici predstavili smo dva seta preporuka:

1) Preporuke za sistemska rješenja;

2) Preporuke za rješenja unutar političkih subjekata.

Inkluzivne lokalne zajednice

 

 

Javna politika pod nazivom Inkluzivne lokalne zajednice koju je izradio Forum lijeve inicijative u saradnji sa Friedrich Ebert fondacijom analizira problematiku funkcionalne inkluzivne zajednice i mogućnosti osoba sa invaliditetom za ravnopravno uključivanje u svim aktivnostima: donošenje odluka, rad, upravljanje i razvoj u lokalnoj zajednici.

Javna politika predstavlja inkluziju kao sistemsko rješenje za potpuno ravnopravan položaj svih ljudi u zajednici.

Ovaj dokument može poslužiti donosiocima odluka, javnim dužnosnicima i kreatorima politika kao smjernica za trasiranje i kreiranje inkluzivnih lokalnih politika i zajednica kroz ukazivanje na ključne probleme, načine rješavanja problema, kao i upotreba potencijalnih alata koji pospješuju veću inkluziju marginalizovanih društvenih grupa.

Javni radovi u lokalnoj zajednici

 

Politika pod nazivom Javni radovi u lokalnoj zajednici koju su izradili Forum lijeve inicijative i Friedrich Ebert fondacija predstavlja zaključak da u Bosni i Hercegovini, a naročito na lokalnom nivou javni radovi značajno izostaju, da se uglavnom veoma malo koriste i da se ne primjenjuje njihova stvarna vrijednost.

Cilj ove analize jeste ukazivanje na višetruke benefite i mogućnosti javnih radova – pogotovo u lokalnim zajednicama, kao što su: povećanje zaposlenosti, radna i socijalna uključenost grupa koje teže pronalaze zaposlenje, porast obima proizvodnje, ozdravljenje i poboljšanje lokalne ekonomije, razvoj lokalne infrastrukture itd.

Svrha ove analize jeste da posluži dužnosnicima u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti kako da javne radove upotrijebe kao socioekonomsku polugu za upravljanje državom u interesu građana i građanki.

Energetska efikasnost u BiH. Makroekonomski efekti ulaganja u energetsku efikasnost.

 

 

Energetska efikasnost u BiH. Makroekonomski efekti ulaganja u energetsku efikasnost.

Javna politika Energetska efikasnost u BiH – Makroekonomski efekti ulaganja u energetsku efikasnost predstavlja nove mogućnosti direktnih i indirektnih državnih poticaja i ulaganja, kao i osiguravanja izvora sredstava kako bi se u Bosni i Hercegovini značajno potaknuo ekonomski rast, zapošljavanje, kao i umanjenje posljedica štetnih efekata zagađenja i ublažavanja posljedica pojave pandemije COVID-19.

Analizom trenutnog stanja u javnoj politici ustanovljeno je da Bosna i Hercegovina ima minimalna ulaganja na polju unapređenja energetske efikasnosti.

Stoga, kroz izradu javne politike ponuđene su određene preporuke na različitim nivoima vlasti u BiH: ulaganje u obnovljive izvore energije za ostvarivanje višestrukih ekonomskih, zdravstvenih i ekoloških benefita na individualnom, sektorskom i nacionalnom nivou; unapređenje energetske efikasnosti kao što su utopljavanje kolektivniih objekata stanovanja i ušteda u troškovima energije; usmjeravanje prikupljenih sredstava za zapošljavanje i stimulisanje privrednih aktivnosti itd.

Otvorenost lokalnih samouprava u BiH

 

 

Bosna i Hercegovina kao “mlada” demokratija još uvijek radi na svojim principima otvorenosti lokalnih samouprava prema građanima i građankama.

Javna politika Otvorenost lokalnih zajednica analizira kapacitete demokratizacije u BiH, demokratizacije lokalnih samouprava i mehanizama putem kojih će izabrani predstavnici učiniti lokalne zajednice otvorenijim za svoje građane kroz četiri principa: transparentnost, učinkovitost, integritet i pristupačnost.

Analizom rezultata, dobijenih putem istraživanja u okviru projekta Regionalni indeks otvorenosti, Bosna i Hercegovina bilježi minimalne napretke u svim oblastima.

Javnu politiku smo izradili u saradnji sa Friedrich Ebert fondacijom te preporuke za postizanje veće otvorenosti lokalnih samouprava: korištenje potencijala digitalnog doba i otvaranje službenih web stranica jedinica lokalne samouprave i ažuriranje dostupnog sadržaja; omogućavanje komunikacije građana/ki sa predstavnicima vlasti kroz postavljanje pitanja i davanje prijedloga; dostupnost javnih dokumenata i njihovo lakše pretraživanje kao što su: statut općine, budžet, zakonski propisi iz različitih oblasti i sl.;