Forum lijeve inicijative u saradnji sa partnerima krajem 2016. godine započinje projekat Klub mladih vijećnika i vjećnica, poznat pod kasnije čuvenom kraticom KMV. Realizacijom projekta željeli smo doprinjeti rješavanju problema mladih na lokalnom nivou kroz sveobuhvatnu i kontinuiranu edukaciju mladih vijećnika i vjećnica, aktivista i aktivistica da identifikuju, kreiraju, predlože, zagovaraju i lobiraju provođenje omladinskih politika, programa i mjera. 

Mladi vijećnici i vjećnice koji su inicijalno pristupili projektu bili su izabrani na lokalnim izborima 2016. godine, a kroz program trebali su dobiti znanja i vještine za obavljanje vječničkih poslova i tim doprinjeti rješavanju problema u svojim lokalnim zajednicama. 

Aktivnosti edukacije podrazumjevale su održavanje četiri modula godišnje, a teme koje su obrađivane bile su u kontektu aktuelnih dešavanja i stvarnih potreba da bi vjećnici/ce i aktivisti/ce bili osposobljeni da budu istinski predstavnici mladih u organima zakonodavne vlasti, te da iniciraju, zagovaraju, lobiraju i direkno sudjeluju u implementaciji mjera i politika ne samo za mlade, već i za cjelokupno stanovništvo date sredine.

Nakon dvije godine implementacije projekta krajem 2018. godine Klub mladih vijećnika i vijećnica je prerastao u Klub mladih liderki i lidera (KML) kao nastavak i nadogradnja postojećih aktivnosti.  Klub mladih liderki i lidera okupljao je mlade zastupnike/ce, vijećnike/ce i aktiviste/ce lijeve političke orijentacije koje su radili na iniciranju, zagovaranju i implementaciji politika i inicijativa od interesa za mlade u Bosni i Hercegovini uz podršku mentora/ica i asistenata/ica. Važan dio programa pored mentorstva, bila je i organizacija javnih diskusija o aktuelnim pitanjima.

Period implementacije projekta

2016 – 2020

Partneri