1. Regulacija mobbinga u BiH u kontekstu ZZD
 2. ISCOD V – Mobing i kako ga spreciti – Prirucnik
 3. Pravni okvir zaštite od mobbinga u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine
 4. Analiza politika zaposljavanja u Bosni i Hercegovini CCI
 5. Javne politike u službi javnog interesa_Kluba parlamentarki FBiH
 6. Policy_prijedlog_Obrazovanje odraslih_Aldi
 7. Rodne (ne)jednakosti na tržištu rada u BiH FES
 8. Unapređenje kvaliteta života žena kroz preduzetništvo
 9. Fleksibilni oblici rada i radno pravo
 10. Tržište rada – CESI
 11. Flexible working time arrangements and gender equality
 12. Modeli socijalnog poduzetništva u BiH