Javni poziv za izbor mentora/ica u okviru programa Političko osnaživanje žena


Forum lijeve inicijative (FLI) u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES) u okviru programa Političko osnaživanje žena objavljuje javni poziv za izbor mentora/ica:

 1. Mentor/ica (6 pozicija)

Generalne informacije o programu:

Program ima za cilj osnaživanje kapaciteta žena za društveno-političko djelovanje bazirano na socijaldemokratskim vrijednostima i principima. Krajnji cilj i zadatak mentora/ica je približiti značaj inicijativa kao ključnog alata za rješavanje socio-ekonomskih problema (sa naglaskom na lokalni nivo), te osnažiti žene da budu nositeljice datih promjena.

Učesnice će zajedno sa mentorima/cama dodatno raditi na pripremi i komuniciranju pokrenutih inicijativa prema relevantnim akterima i javnosti. Za pripremu inicijativa, dodatna prednost će biti i moduli organizovani tokom Programa, gdje će učesnici/ce kroz rad s ekspertima dobiti informacije o određenim temama, bitnim za lokalnu samoupravu (zaštita životne sredine, briga za djecu i stara lica, komunalne usluge…). Također, kroz program će raditi na izgradnji svojih komunikacijskih i pregovaračkih vještina.

 

Period i termini održavanja modula će biti vikendima i to:

 • I modul: 27–29. 3. 2020. g.
 • II modul: 24–26. 4. 2020. g.
 • III modul: 29–31. 5. 2020. g.

Opis poslova Mentora/ice:

 • priprema materijala, prezentacija i organizacija susreta sa učesnicima/ama te redovna online komunikacija sa učesnicima/ama i organizatorima/cama;
 • sarađivanje i rad sa učesnicama Programa uz kontinuirano savjetovanje tokom programa koji za kraljni cilj ima kreiranje inicijativa u lokalnoj zajednici;
 • edukacija i provođenje učesnica kroz proces pokretanja inicijativa u lokalnoj zajednici (kome se obratiti, s kim komunicirati, kako uključiti NVO, kako pregovarati…) te nadgledanje implementacije inicijativa;
 • usmjeravanje rada uz ekspertsku pomoć tokom modula, za definisanje inicijativa;
 • redovna komunikacija sa organizatorima/cama, ekspertima/cama i predavačima/cama tokom modula i izvještavanje o aktivnostima;
 • obavezno prisustvo na modulima i online komunikacija.

 

Period angažmana:

 • mart – 31. maj 2020. g. – učešće na svim modulima te kontinuiran rad i susreti sa učesnicama;
 • juni – 31. juli 2020. g. – online komunikacija sa učesnicama i organizatorima/cama te prisustvo i učešće na evaluacijskom sastanku.

Angažman podrazumijeva honorarni posao te će organizatori snositi i sve troškove tokom tri prethodno navedena modula.

Posebni uslovi:

 • relevantno iskustvo u sličnim poslovima mentorisanja;
 • poznavanje političkog sistema u BiH te iskustvo u radu s nevladinim organizacijama ili na projektima/programima;
 • istaknuti aktivizam i društveno djelovanje kroz lokalnu zajednicu;
 • izvrsne komunikacijske vještine, uključujući iskustvo u vođenju treninga/radionica i prezentacije;
 • spremnost na višemjesečnu saradnju;
 • spremnost da nesebično prenesu svoje znanje i iskustvo;
 • pozitivan stav i da je svjestan/na izazova sa kojima se suočavaju žene, kako u političkoj partiji tako i u društvenoj zajednici;
 • preuzima odgovornost i daje rezultate u skladu s tim, uz dogovoreno vrijeme, troškove i standarde kvaliteta.

Prijavljivanje:

Prijavu pošaljite na e-mail: info@fli.ba sa naznakom pozicije na koju aplicirate u subjektu e-maila, a koji će u sebi sadržavati CV i pismo motivacije zašto želite biti dio Programa.

Rok za prijavu je 14. 2. 2020. godine do 16:00 sati.

 

Za detaljne informacije možete se obratiti na e-mail: info@fli.ba i/ili na telefonski broj: +387 33 612 529.