Aktivista Foruma lijeve inicijative Aldin Kolar je u svojoj MZ – Grbavica I, 14.11.2019. godine, uputio usmeno i pismeno prijedlog za dopunu nacrta budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu u oblasti obrazovanja za sufinansiranje besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola od 1-9 razreda.
Upućeni prijedlog Aldin je temeljio na osnovu odluke Skupštine Kantona Sarajevo donjete 15.7.2019. godine kojom se usvaja Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo, kao i zaključak u kojem se traži od Vlade Kantona Sarajevo da primjenom novog Zakona o udžbenicima uradi fiskalnu procjenu i time utvrdi finansijski osnov, kao preduslov usvajanja odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima na području Kantona Sarajevo za školsku 2020/21. godinu. Za realizaciju ovog projekta potrebno je da se uključe i sve općine u Kantonu Sarajevo i učestvuju u sufinansiranju besplatnih udžbenika.
Zbog činjenice da je svake školske godine sve manje upisanih prvačića padom nataliteta, ali i migracije stanovništva, Forum lijeve inicijative pozdravlja ovu ali i sve ostale inicijative koje baštine socijaldemokratske vrijednosti.
Osnovne škole su važan faktor odgoja i obrazovanja svakog djeteta, a školski udžbenici su izvori znanja. BiH je potpisnica Konvencije o pravima djeteta, koji je međunarodni dokument i sadrži univerzalne standarde, koji se moraju omogućiti svakom djetetu. U članu 28. Kovencije se navodi da se treba osigurati obavezno i besplatno školovanje.