U organizaciji Foruma sindikalnih aktivista aktivistica SDP BIH, Foruma žena i Foruma lijeve inicijative održan je Diskusioni forum o položaju žena u SDP BIH sa akcentom na aktuelni trenutak. Prisutne i prisutni su obavili raspravu o provedenoj kampanji za opće izbore i rezultatima izbora sa stajališta položaja žena, kao i analizu Statuta SDP BiH iz rodne perspektive, ali i drugih dimenzija Statuta u skladu sa iskazanom potrebom za unutar partijskom demokratizacijom ne samo u izboru rukovodstva i organa nego i ukupnom djelovanju i aktivnostima SDP BiH.

Prisutne žene su iskazale jasan stav da žele biti ravnopravne partnerice u svim procesima koji se odvijaju u SDP BiH, kao i biti dio rješenja koji će vratiti SDP BIH snagu i povjerenje. Žene SDP BIH ne žele sa strane čekati rješenja niti dozvoliti da se svi teški procesi kroz koje prolazimo odvijaju bez aktivnog učešća žena i njihovih organizacija kao i učešća u organima na svim nivoima. U tom smislu je izneseno nezadovoljstvo ukupnim tretiranjem žena u izbornoj kampanji, a posebno brojem izabranih žena jer, prema izvještaju CIK-a, SDP BiH spade u stranke sa najmanjim procentom izabranih žena. U prethodnim izborima bili smo stranka ne samo sa najvećim brojem glasova nego i sa najvećim brojem izabranih žena na svim nivoima.

Učesnice Diskusionog foruma posebno su podržale uvođenje novih demokratskih standarda kroz izmjene Statuta SDP BiH. Statut SDP BiH treba izmijeniti u pravcu suštinske demokratizacije partije i njene funkcionalnosti. Pod demokratizacijom ne podrazumijevamo samo povećanu participaciju članica/članova u procesu biranja partijskih organa i donošenju odluka, već također i primjenu principa rodne jednakosti i ravnopravnosti, kao i uvođenje drugih standarda demokratizacijskih i harmonizacijskih procesa. Promjene Statuta trebaju biti sveobuhvatne i ne smiju biti ograničene samo na pojedina pitanja. Proces izmjene Statuta i ukupnih organizacijskih i drugih unutarpartijskih promjena treba biti participatoran i transparentan.

Posebnom statutarnom odredbom precizirati identitet SDP BiH u odnosu na rodno pitanje, te to jasnije formulirati i definirati, što će biti odraz naših vrijednosti, normi i odnosa prema našem viđenju žena i muškaraca u njihovoj produktivnoj, reproduktivnoj i društvenoj ulozi.

Iskazano je mišljenje da rodno osviještena politička organizacija treba osigurati izbalansiran odnos moći i ravnomjernu raspodjelu resursa između žena i muškaraca, pa se stoga i spolna kvota treba povećati na 50% tj. uvesti model pariteta. Osim primjene principa pariteta u organima partije, potrebno je ovaj princip poštovati i primjenjivati u partijskom djelovanju i aktivnostima kroz jednak pristup, kontrolu i korištenje postojećih resursa za žene i muškarce kako bi se osigurao paritet i u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u situacijama kada partija obnaša tu vlast.

 

Žene SDP BIH se zalažu za sveobuhvatno integriranje rodne perspektive u ukupno političko djelovanje Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine tj. u sve njene aktivnosti, odluke, strateške dokument. U Statutu je potrebno obavezati sve nivoe partijske organizacije, posebno rukovodioce, da će ovakav pristup provoditi u svom radu kako unutar partije tako i kroz političko djelovanje u društvu i u situacijama kada je SDP BiH u poziciji i u opoziciji. Forum žena, i u saradnji sa drugim prikladnim partnerima unutar partije, će biti resursni centar unutar partije za pružanje edukativne i stručne podrške u vidu izrade potrebnih materijala za efikasnu integraciju rodne perspektive u političkom radu.

Afirmacija i promocija rodne ravnopravnosti se mora operacionalizirati u vidu višegodišnje strategije, godišnjeg akcionog plana i sistema praćenja i evaluacije. Ovakav pristup mora obuhvatiti i obavezu provođenja redovne analize putem koje bi se pratilo stanje po pitanju rodne ravnopravnosti unutar partije.

Budžet Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine će obavezno biti rodno osjetljiv i uključiti stavke koje će osigurati potrebna sredstva za efikasnu primjenu integriranja rodne perspektive u političko djelovanje partije i druge relevantne aktivnosti.

Apelujemo na sve žene i muškarce u SDP BIH da se u predstojećim aktivnostima i procesima u SDP BIH založe za ove principe.

 

Izvor: FOŽ/FSA SDP BiH