Forum lijeve inicijative u suradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme iz Švedske, poziva sve zainteresovane aktivistice da se prijave na učešće u program „Političko osnaživanje žena“.

Program ima za cilj osnaživanje kapaciteta žena za društveno-političko djelovanje u okviru kreiranja javnih politika i inicijativa baziranih na socijaldemokratskim vrijednostima i principima. Kroz program mentorstva učesnice programa će imati priliku da se upoznaju sa svim procesima izrade javne politike i pokretanja inicijativa baziranih na istraživanju, konsultacijama, promociji i zagovaranju kao važnog aspekta razvoja svijesti kod građana/ki za aktivno uključivanje u procese donošenja odluka. Krajnji cilj je približiti značaj javnih politika kao ključnog alata za rješavanje socio-ekonomskih problema, te osnažiti žene da budu nositeljice datih promjena.

Učesnice će zajedno sa mentorima/cama dodatno raditi na pripremi javnog nastupa i komuniciranja pokrenutih inicijativa prema javnosti.

Program traje dvije godine te uključuje povremene susrete i edukacije sa organizatorima i mentorima na programu, te konstinuiran online rad sa mentorima/cama.

Poziv za učešće u programu je otvoren za sve osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

  • Obavezno prisustvo na 80% svih aktivnosti u programu
  • Članstvo i aktivizam u političkoj partiji, članstvo i aktivizam u NVO te istaknuti aktivizam i društveno djelovanje kroz lokalnu zajednicu

Svi zainteresovane učesnice mogu se prijaviti na ovaj program putem ONLINE LINKA:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH1g7CDAPSKAlPfvGjFPOftsypNrypNS2XFUE1WQIG0oi0lw/viewform

Krajnji rok za prijavu do: 06.05.2019. godine

Za sve dodatne informacije kontakt: info@fli.ba i +387 33 612 529.