Godišnji izvještaj o stanju prava žena u BiH tokom 2013. godine

Sarajevski otvoreni centar je nadavno, u saradnji sa Fondacijom CURE i Prava za sve, objavio Annual Report on the State of Women's Rights in Bosnia and Herzegovina in 2013 (Godišnji izvještaj o stanju prava žena u BiH tokom 2013. godine) na engleskom jeziku.

Izvještaj analizira stanje prava žena u BiH u prošloj godini, sa specijalnim fokusom na stanje u oblastima edukacije i ekonomske uključenosti, žene pripadnice manjinskih društvenih grupa, političku participaciju žena, porodično nasilje, ratno seksualno nasilje i trgovinu ljudima.

Izvještaj takođe pruža preporuke koje se odnose na hitne mjere koje treba poduzeti kako bi se popravilo stanje prava žena u BiH.
Autorica izvještaja je Esther Garcia Fransioli.

Rodno zasnovana nejednakost je ozbiljan problem, kao i diskriminacija žena u pristupu tržištu rada i roditeljskim pravima, dok žene ni dalje nisu dovoljno zastupljene u javnoj i političkoj sferi. Nasilje nad ženama i djevojčicama je i dalje na alarmantnom nivou. Vjerujemo da će Vama i Vašim kolegama i kolegicama ovaj izvještaj biti od velike koristi u radu, te da će vam dati jedan  sažetiji prikaz o stanju ljudskih prava žena u navedenim oblastima u BiH.

Izvještaj možete preuzeti u našem Resursnom centru.