Udruženje Forum lijeve inicijative raspisuje javni poziv za prijavu kandidata i kandidatkinja za evaluaciju projekta Policy Implementation koji implementira Forum lijeve inicijative uz podršku Westminster fondacije za demokratiju. Ova evaluacija obuhvata cjelokupni period implementacije navednog projekta od marta 2019. godine do marta 2021. godine

Konačnom evaluacijom, koja je predmet ovog opisa posla, procijenit će se relevantnost programa, učinkovitost i efektivnost te napredak ka postizanju planiranih ciljeva i ishoda. Evaluacija podrazumijeva kombinaciju različitih metoda istraživanja te sačinjavanje finalnog evaluacijskog izvještaja na engleskom jeziku.

Proces prijave: 

Svi zaintesirani kandidati i kandidatknje koji imaju iskustava u provođenju evaluacije višegodišnjih projekata trebaju poslati prijavu na mail info@fli.ba koja treba da sadrži CV i finansijsku ponudu za izvođenje evaluacije i sačinjavanja finalnog izvještaja u skladu sa zadanim uslovima rada.

Rokovi isporuke:

Rok za prijavu na javni poziv je 17.02.2021. godine

Rok za porovođenje evaluacije i dostavljanje finalnog izvještaja je 28.02.2021. godine