Forum lijeve inicijative u suradnji sa Westminster Fundation for Democracy iz Velike Britanije, u okviru programa Klub mladih liderki i lidera objavljuju javni poziv za izbor mentora/ice i asistenta/ice:

1. Mentor/ica (2 pozicije)
2. Asistent/ica (2 pozicije)

Generalne informacije o programu: Klub mladih liderki i lidera okuplja mlade zastupnike/ce, vijećnike/ce i aktiviste/ce lijeve političke orijantacije koji će u naredne dvije godine raditi na iniciranju, zagovaranju i implementaciji politika i inicijativa od interesa za mlade u Bosni i Hercegovini. Organizovanje panel diskusija i debata o aktuelnim pitanjima važan su dio programa koji će biti praćen uz mentorski rad stručnjaka i asistenata prilikom izrade inicijativa i akcionog plana djelovanja. Krajni cilj programa je poboljšanja legislativnog procesa i povećanja političke participacije mladih.

1. Opis poslova Mentora/ice: Glavni zadaci mentora/ice će biti surađivanje sa učesnicima i učesnicama programa, te usmjeravanje rada uz, ekspertsku pomoć i savjetovanje, učesnika/ca kroz program mentorstva koji kao krajnji cilj ima kreiranja radnih dokumenata i inicijativa, nadgledanje implementacije radnih dokumenata i inicijativa, te realizacija istih u zadatim rokovima.
Posebni uslovi: fakultet političkih nauka, pravni i ekonomski fakultet. Relevantno iskustvo u sličnim poslovima mentorisanja i spremnost na višemjesečnu suradnju.

2. Opis poslova Asistent/ica: Glavni zadaci asistenta/ice će biti asistiranje mentorima u istraživačkom radu i surađivanje za učesnicima/ama Programa. Asistiranje pri kreiranju radnih dokumenata i inicijativa, asistencija i nadgledanje implementacije radnih dokumenata i realizacije istih u zadatim rokovima.
Posebni uslovi: fakultet društvenih nauka. Relevantno iskustvo u sličnim poslovima istraživanja i spremnost na višemjesečnu suradnju.

Prijavljivanje: Prijavu pošaljite na email info@fli.ba sa naznakom pozicije na koju aplicirate, a koja će u sebi sadržiti CV i kratko pismo motivacije zašto želite biti dio Programa.

Rok za prijavu je srijeda 24.04.2019. godine do 14h.