Prezentacija i analiza dvije javne politike – Socijaldemokratska ekonomska politika u doba krize i Izazovi i perspektive modernizacije poljoprivredno-prehrambenog sektora u BiH održane su na panel diskusiji, dana 13.12.2022. u organizaciji Foruma lijeve inicijative i Friedrich Ebert Stiftung BiH, u Sarajevu. Cilj panel diskusije jeste upoznavanje šire javnosti o konceptima, rješenjima i preporukama koje nude navedene javne politike. Panelu su prisustvovali gosti iz akademske zajednice, zvaničnici, predstavnici nevladinog sektora i mladi aktivisti.

Autor Faruk Hadžić predstavio je javnu politiku pod nazivom Socijaldemokratska ekonomska politika u doba krize. U sklopu ovog dokumenta, objašnjeno je šta je ustvari ekonomska politika i kako bi se ona trebala voditi, koji instrumenti stoje na raspolaganju donosiocima odluka za provedbu jasno postavljenih i definisanih ciljeva, šta od toga je moguće sprovsti u Bosni i Hercegovini i u kojem roku, te na kraju sliedi prijedlog određenih mjera i politika koje bi trebale ojačati ekonomski sistem u narednom mandatnim periodu, a koje se sastoje od trenutnih, kratkoročnih mjera i politika, te strateških, dugoročnih reformi.

Autor Alen Mujčinović imao je priliku predstaviti publici javnu politiku Izazovi i perspektive modernizacije poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini, te predstaviti preporuke i rješenja koja vode ka poboljšanju i unapređenju ovog sektora. Naglašeno je da se BiH suočava sa trendom velikih migracija stanovništva iz ruralnih u urbana područja, kao i sa problemima koji se vezuju za visoke cijene energenata i generalno inputa u poljoprivredi. Predložena rješenja se odnose na izgradnju infrastrukture za uspostavu informacionih sistema u poljoprivredi, odnosno digitalizaciji sektora i kreiranja novih poslovnih modela koji odgovaraju zahtjevima potrošača 21. stoljeća.

Nakon prezentacije, panel diskusiju smo otvorili za pitanja publike i razmjenu iskustava i pozitivnih praksi iz okruženja i regije.