Porodiljske naknade u novoj Strategiji vlade FBiH 2021-2027 kroz prizmu FLI javne politike Ujednačavanje porodiljskih naknada u Bosni i Hercegovini

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se nalaže izrada Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021.-2027. Ovom strategijom obuhvaćeni su svi aspekti društvenog života te su utvrđeni ciljevi,mjere i prioriteti kojima će Federacija Bosne I Hercegovine težiti u narednom periodu.

U ovom tekstu, kroz kontekst javne politike pod nazivom „Ujednačavanje porodiljskih naknada u Bosni i Hercegovini“ napisanoj u 2018. godini, koju je Forum lijeve inicijative kreirao u sklopu regionalnog projekta koji je podržala Westminster Fondacija za Demokratiju, predočiti  ćemo kratak presjek i mišljenje o planovima za natalitet, položaju majki porodilja i dugoročnim planovima za porodice sa djecom koje su obuhvaćene u ovoj strategiji.

Kroz pet zaključaka predstavit ćemo vam zajedničke zaključke Strategije i Politike koju je Forum lijeve inicijative predložio kao rješenja u pomenutom dokumentu, a tiču se porodilja i porodiljskih naknada:

  • Zaključak 1: Neujednačena je zaštita trudnica i porodilja na teritoriji FBiH te nedostatak sistema zdravstvene zaštite i potreba za njegovim unaprijeđenjem.

Iako su u Strategiji u sekciji „2.3.3. Očuvanje i unaprijeđenje reproduktivnog zdravlja“, gledali generalno na sistem zdravstvene zaštite u cjelini tu su uključili i porodilje. U našem istraživanju ovaj aspekt je naznačen kao jedna od instanci putem kojih u određenim kantonima majke porodilje ostvaruju svoja prava kroz porodiljske naknade. To se ogledalo kroz neujednačenost pravila po kantonima kada, kako i koliko majka porodilja ostvaruje prava. U strategiji nisu predložene konkretne mjere za rješavanje ovog problema ali jedna od stvari koju je Politika predlagala je da vlada FBiH donese krovni pravilnik ili zakon na osnovu kojih će se ostali zakoni u Kantonima uređivati shodno ustavnim nadležnostima kantona.

  • Zaključak 2: Potrebno raditi na boljem sistemu raspodjele i finansiranja zdravstvenih usluga i njegovom alociranju.

Politikom je detektovano da u Državi BiH pa i u FBiH postoje potpuno različiti principi načina ostvarivanja i finansiranja korisnika prava na porodiljske naknade i zdravstvenog osiguranja. Ovo je definisano kao problem i jedan od preduslova za ujednačavanje ovog prava na cijeloj teritoriji FBiH. Strategijom u sekciji „2.3.6. Jačanje finansijske održivosti zdravstvenog sistema i unaprijeđivanje pravičnosti u finansiranju zdravstvene zaštite“ je također potvrđena ova konstatacija i zaključeno da je potrebna reforma za bolju kontrolu i alokaciju sredstava kojim se raspolaže. Također kako u Politici tako i u Strategji predlažu se i dodatni modeli za dopunu potrebnih financijskh sredstava kroz davanja iz budžeta FBiH i Kantona.

 

  • Zaključak 3: “Neophodno smanjiti neusklađenost između kantona kada je u pitanju pokrivanje osiguranja i kvalitet pruženih usluga”

Nadovezujući se na Zaključak 2. a vodeći se istom sekcijom u Strategiji, „2.3.6. Jačanje finansijske održivosti zdravstvenog sistema i unaprijeđivanje pravičnosti u finansiranju zdravstvene zaštite“, dolazimo do Zaključka 3. u kojem se navodi da je potrebno da se smanje neusklađenosti između Kantona. Politikom je navedeno da su razlozi postojanja problema financijske neusklađenosti i nestabilnosti, koji su detektovani u Zaključku 2. ustvari razultat problema koji se dešava iz neusklađenosti zakonodavstva i načina rada Kantonalnih sistema zaštite (Zaključak 3.).

Iako na trećem mjestu, hronološki gledano ovaj zaključak i mjera je jedna od najvećih prepreka za ostvarivanje ujednačenih porodiljskih naknada na teritoriji FBiH.

Zaključak 4:  “…osnivanje fonda za planiranje porodice i osiguranje optimalne porodiljske naknade za sve porodilje (zaposlene I nezaposlene) u FBiH,i pri tome izjednačavanje porodiljske naknade za zaposlene i nezaposlene majke.”

Ovim zaključkom u Strategiji u sekciji „2.4.1. Poticati natelitet i smanjenje direktnih troškova podizanja djece“ , se planira formiranje fonda putem kojeg će se osiguravati optimalne porodiljske naknade. To je preferencijalno i prvobitno rješenje koje je Politika nudila i predlagala kao najbolju opciju.Veoma nam je drago da rješenje koje je Politika nudila kao najbolji model isplate i načina ujedinjavanja naknada u čitavoj FBiH, upravo i model koji je predložen u Strategiji.  Ostaje još samo pratiti  da li će i praktično zaživjeti ovaj model kroz veličine iznosa koji će se isplačivati i dužinu trajanja.

Zaključak 5: Omogućiti bolje korištenje porodiljskog odsustva i zaštita radnog mjesta

Politika i Stategija su detektovali problem gdje su porodilje u nepovoljnom položaju u realnom sektoru i pogotovo ako su na ugovoru na određeno. Ovo se ogleda kroz zaključke iz Strategije u sekcijama „2.4.1. Poticati natelitet i smanjenje direktnih troškova podizanja djece“; „2.4.3. Usklađivanje rada ili studiranja s roditeljstvom“. Ovim se planira bolja mreža zaštite porodilja u vidu zabrane prekida ugovora tokom korištenja porodiljskog odsustva, te određivanjem minimalnog trajanja porodiljskog odsustva koje se mora iskoristiti bez obzira.

Također ovom strategijom planirane su i dodatne aktivnosti koje se nadovezuju ili koje proizlaze iz mjera zaštite porodilja poput: Podsticaj za zapošljavanje majki sa djecom, unaprijeđenje savjetodavnih usluga za porodilje, bolja zaštita i fleksibilnost korištenja porodiljskog odsustva.

Strategije predviđa  još nekoliko rješenja koje se odnose na programe uključivanja i drugog supružnika u aktivnije korištenje porodiljskog odsustva, fleksibilnija mogućnost korištenja odsustva, podsticaji za zapošljavanje majki sa djecom do 16. godina te preuzimanja „od strane države svih obaveza koje su vezane za trudnoću i porodiljsko odsustvo(bolovanje, plate u određenom iznosu, za određeni rok i sa određenim minimalnim iznosima)“ što bi trebalo pomoći pravičnijem i unificiranom pristupu na teritoriji čitave FBiH te smanjiti pritisak na poslodavce.

Na kraju smatramo da je potrebno pratiti implementaciju ove strategije kroz dokumene i procese koji će uslijediti te osigurati što bolju zaštitu za sve majke porodilje i porodice sa djecom u FBiH kroz insitutucionalne i legislativne dokumente.

 

Javnu politiku „Ujednačavanje porodiljskih naknada u Bosni i Hercegovini“ možete preuzeti ovdje