Šetali smo za Mahira. Prošlo je 40 dana kako je taj dječak učinio nešto na šta ni jedno dijete nikad ne bi trebalo ni pomisliti. No, šta je nama Mahir? Da li ćemo ga se sjećati nakon još 40 dana, da li ćemo šetati? Sjećamo li se Haruna Mujkića, dječaka koji nikad neće sa sjetom razmišljati o narodnoj izreci „od kolijevke pa do groba najljepše je školsko doba“? Možemo li spriječiti takve događaje ili ćemo ih se nastaviti „sjećati“?

Nasilje svih vrsta, naročito nasilje u svakodnevnom životu, prijeti da postane ili je već dijelom i postalo obrazac ponašanja koji je bosansko-hercegovačka zajednica, nažalost, jednostavno prihvatila. Zlostavljanje i zanemarivanje djece, ili kako ih skupa najčešće nazivamo nasiljem nad djecom je, nažalost, veoma raširen problem, koji danas zasigurno ugrožava temelje vrijednosnog sistema modernog društva.

Uprkos naporima velikog broja međunarodnih organizacija širom svijeta, i u razvijenim, i u nerazvijenim zemljama, koje rade na sprečavanju zlostavljanja i zanemarivanja djece, mediji sve češće izvještavaju o sve ekstremnijim i sve bizarnijim slučajevima u kojima djeca postaju žrtve vršnjaka, roditelja, rodbine, prijatelja ili neznanaca uopšte.

Posljednji slučaj samoubistva maloljetnika u Sarajevu je pokazao koliko je sistem ustvari zakazao i koliko je upitno njegovo efikasno funkcionisanje kada je u pitanju reagovanje na nasilje.

Smrt dječaka, kao i sve ono što se dešavalo poslije toga, izazvala je veliku pažnju javnosti. Roditelji preminulog dječaka su se obratili javnosti ukazavši na problem koji postoji u školskom sistemu, aludirajući na svakodnevno zlostavljanje djece u nekim našim školama. Zaštita ljudi od nasilja je primarni zadatak savremenog društva, a zaštita djece od nasilja je naročito važan zadatak i obaveza kojoj bi svaka ozbiljna zajednica, pa tako i bosansko-hercegovačko društvo, trebalo posvetiti veliku pažnju.

Šta trebamo uraditi? Da li su nam pored postojećeg Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u FBiH potrebni novi zakoni? Nemojmo zanemariti činjenicu da djeca imaju manje kapaciteta za savladavanje kompleksnosti pravosudnog sistema u svim njegovim oblicima, jer se nalaze u dobi kada razvijaju svoje sposobnosti, posjeduju manje znanja i finansijskih resursa. Djeca ovise o odraslim osobama u smislu dobivanja informacija o svojim pravima, o dostupnim pravnim sredstvima i ostvarivanju pristupa pravosuđu. Da li je potrebno da sistem učinimo još komplikovanijim i tromijim.

Ono što je potrebno i šta bi svaka moderna politička partija trebala promovisati, a navedeni Zakon nam to, ne samo omogućava, nego i nalaže je:

Izraditi precizne skale i obrasce za „prepoznavanje djece u riziku“ u osnovnim i srednjim školama, i u saradnji pedagoga iz škole i profesionalaca iz organa starateljstva, kako bi se sistemski prišlo rješavanju problema „djece sa poremećajima u ponašanju“;
Izraditi jasne protokole, smjernice i postupajuće obrasce za sve škole u Kantonu Sarajevo, ali i cijeloj FBiH, kako bi procedura prepoznavanja, otkrivanja i prijavljivanja nasilja nad djecom bila svima jasna i kako bi omogućila efikasniji sistem zaštite najboljeg interesa djeteta.
Pristupiti hitnoj provedbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u FBiH, koji je stupio na snagu u još u februaru 2015, (prije godinu dana – zašto se odgovarajuće ne sprovodi).
U okviru ovog Zakona, potrebno je koristititi institut „policijskog upozorenja“ i izricati isti u svim slučajevima gdje maloljetnik „prvi put čini krivično djelo“, i na taj način poslati poruku javnosti da se radi na sistemu ranog prepoznavanja prestupništva.
Potrebno je stimulisati i provedbu „odgojnih preporuka“, naročito onih koje podrazumjevaju stručni tretman djece u riziku, ali i djece u sukobu sa zakonom, kao što su: “Rad bez naknade u zajednici“ i „Uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman.“
Za provedbu ovih „alternativnih mjera“ neophodno je otvoriti specijalizirani „Dnevni centar za djecu u riziku i djecu u sukobu sa zakonom“, kako bi tužilaštvo moglo izricati i ove preporuke kao vid prevencije.
Neophodno je razraditi strategiju za provedbu zakonskih odredbi koje se tiču: zabrane točenja alkohola maloljetnicima; zabranu prodaje alkohola maloljetnicima; zabranu ulaska maloljetnika u kladionice i slično, čime bi se poslala jasna poruka javnosti da smo zajednica koja zaista brine o djeci.
Navedimo i preporuke UNICEF-a koje se tiču pristupa djece pravdi, a koje jasno podržavaju ove aktivnosti:

Jačati zakonodavni i politički okvir koji podržava pristup djece pravdi
Prilagoditi primjenu zakona i pravosudni sistem jedinstvenim pravima i potrebama djece
Usvojiti multidisciplinarni, koordinirani pristup pitanjima pristupa djece pravdi
Jačati mehanizme odgovornosti u institucijama vlasti i pravosuđa i prakse prikupljanja podataka
Jačati mehanizme putem kojih će se svi nivoi vlasti smatrati odgovornim za promoviranje i ostvarivanje prava djeteta
Jačati inicijative za pravno osnaživanje djece i uključivanje roditelja u pružanje podrške pristupu djece pravdi
Promovirati promjenu u društvenim normama u podršci jednakom pristupu djece pravdi
Jasno je da nije problem u zakonima nego, kao i obično, u nepridržavanju i nesprovođenju zakona. Ne treba upirati prstom i tražiti krivca, jasno je da je u ovakvim situacija zakazao čitav sistem i sve institucije od škole, nadležnih ministarstava, policije, tužilaštva čineći da u stvari zakažemo mi kao društvo.

Kada sve institucije konačno počnu dosljedno sprovoditi zakone koje imamo, da ne kažemo raditi svoj posao, tada više ne bi šetali za Denisa, Mahira, Haruna. Tada bi šetali sa Denisom, Mahirom i Harunom.