Forum lijeve inicijative, uz partnersku podršku Međunarodnog centra Olof Palme iz Švedske, krajem novembra realizirao je IV i V modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti, u Jablanici. Polaznici/ce su prisustvovali/e tematskim modulima Žene, mir i sigurnost, i Političke vještine koji su ujedno završni moduli ovogodišnjeg ciklusa akademije.

Prof. dr. Elmedin Muratbegović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, razgovarao je sa polaznicima/ca o vrstama, oblicima i posljedicama nasilja koje se provodi nad djevojčicama i ženama. Razgovarano je o sistemskim rješenjima koja se primjenjuju u našem društvu a tiču se zaštite žrtava seksualnog nasilja u javnoj i privatnoj sferi.

Na četvrtom modulu razgovarali smo o vrstama i oblicima rodno zasnovanog nasilja u društvu i kako ga prepoznati. Nasilje u porodici je izuzetno kompleksna tema koja privlači pažnju stručnjaka iz akademske zajednice kao i organizacija civilnog društva koja se bave zaštitom ljudskih prava.. Polaznici/ce su imali/e priliku čuti više informacija o ovoj vrsti nasilja kao i o mehanizmima kojima je moguće spriječiti ovu vrstu ponašanja, od prof. Džamne Duman Vranić. Promišljanje koncepta ljudske sigurnosti kroz Rezoluciju 1325 Žene, mir i sigurnost predstavio je prof. Midhat Izmirlija. Polaznici/ce su razgovarali/e o tome kakva je trenutna ocjena stanja sigurnosti i koji su to aspekti koji se odnose isključivo na sigurnost žena.

Peti modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti odnosio se na sticanje političkih vještina. Polaznici/ce su radili/e zajedno sa Miroslavom Živanovićem iz Centra za ljudska prava, interaktivne radionice na kojima su imali/e zadatak da identifikuju teme koje bi kasnije analizirali/e i koristili/e u procesu zagovaranja politika. Polaznici/ce su imali/e priliku uraditi simulaciju odabira alata i argumenata za zagovaranje vlastitih politika.

Jelena Pekić, direktorica Foruma lijeve inicijative, uručila je certifikate o završenoj akademiji polaznicima/cama te im poželjela uspjeh i dobre rezultate u radu. Takođe je naglasila kako je cilj Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti jačanje kapaciteta mladih u svrhu zagovaranja i provođenja principa rodne ravnopravnosti u bh. društvu kroz programe neformalne edukacije.