Forum lijeve inicijative, u partnerskoj saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, realizovao je treći po redu modul ovogodišnje Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti. Polaznici/ce su imali/e priliku učiti o tematskoj oblasti pod nazivom Žene na tržištu rada, a aktivnost se odvijala u periodu od 07 – 09. oktobra 2022. godine, u Sarajevu.

Prvi radni blok predavanja odnosio se na analiziranje Zakona o radu u Bosni i Hercegovini, kao i Zakona o ravnopravnosti polova, te sklapanju paralela sa aspekta radnih odnosa i međunarodnih standarda i normi. Ovo predavanje je predstavila Gordana Katana. Polaznici/ce su imali/e priliku razgovarati o temama kao što su: ko brine o radničkim pravima u BiH, kao i o sindikatima i sindikalnoj obrazovanosti žena u BiH.

O ekonomskom osnaživanju žena i poslovima budućnosti polaznici/ce su imali/e priliku slušati kroz predavanje koje je vodila Dajana Cvjetković. Razgovarali smo o tome koliko su žene u BiH zaista ekonomski osnažene i kojim poslovima imaju pristup, te kakvog efekta imaju rodno osjetljive ekonomske politike u BiH.

Storytelling smo otvorili sa Majom Miljević, preduzetnicom koja je govorila o ekonomskim prilikama i neprilikama u BiH. Polaznici/ce su imali/e priliku direktne razmjene iskustava i praksi sa uvodničarkom i postavljati pitanja o tome kako se snaći na tržištu, kako napraviti lanac saradnje sa drugim proizvođačima, te kako brendirati i zaštiti svoje proizvode.

Žene se u svom kretanju na tržištu rada svakodnevno susreću sa različitim vidovima diksriminacije, što smo i potvrdili kroz predavanje sa pravnicom Elmedinom Bojičić. Razgovarali/e smo o najzastupljenijim oblicima rodne diskriminacije: mobing i seksualno uznemiravanje.

Polaznici/ce su učili/e o rodno odgovornom budžetiranju sa Azrom Bećirović, stručnjakinjom za javne finansije, te upotpunili/e stečeno znanje kroz interaktivnu radionicu osmišljavanja rodno osjetljivih politika i mjera za žene na tržištu rada.

Cilj Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti jeste jačanje kapaciteta mladih u svrhu zagovaranja i provođenja principa rodne ravnopravnosti u bh. društvu kroz programe neformalne edukacije.