Forum lijeve inicijative, u saradnji sa fondacijom Kalevi Sorsa iz Finske, realizovao je drugi modul ovogodišnje Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti – Uloga i uticaj žena na politički dijalog. Ovaj modul realizovan je  na Jahorini, u periodu od 15 – 17. jula 2022. godine. Cilj akademije je jačanje kapaciteta polaznika/ca u svrhu zagovaranja i provođenja rodne ravnopravnosti u svim segmentima bosanskohercegovačkog društva.

Uvodno predavanje na temu Socijaldemokratija i politički dijalog, otvorio je prof. dr. Elvis Fejzić (FPN UNSA), što je ozvaničilo početak ovog modula. Učesnici/ce su imali/e priliku učiti i razgovarati o razvoju i promjenama unutar koncepta socijaldemokratije naspram izazova modernog doba i potreba zajednice. Istaknuta je potreba za većom podrškom svim grupama (kao što su feminističke grupe, pokret zelenih itd.) koje se bore za ostvarivanje svojih prava i njihovog uključivanja u proces kreiranja politika.

Dženana Alađuz (Info House) govorila je na temu Uloga i uticaj žena na politički dijalog u Bosni i Hercegovini, osvrćući se na pitanja unutarstranačke participacije, komunikacije sa građanima/kama i organizacijama civilnog društva. Učesnici/ce su imali/e priliku slušati i diskutovati zajedno o procentu zastupljenosti žena unutar političkih stranaka, procentualnoj zastupljenosti na izbornim listama i mogućnostima za pristup sredstvima, resursima, dobijanju medijskog prostora, broju objava u štampi i slično. 

Razgovarali smo i o Strategiji participacije i integracije žena u političkom i društvenom životu Bosne i Hercegovine sa Adnanom Kadribašićem – pravnikom feministom. Istaknuti su ključni i međunarodni standardi koji osiguravaju i promovišu ravnopravnu zastupljenost muškaraca i žena. Zajedno smo identifikovali načine djelovanja koji mogu pospješiti ravnopravniju zastupljenost polova, a neki od njih su: jačanje uloge mladih kao pokretača i nosioca promjena, razvoj političkih vještina kod žena, priprema i osnaživanje žena za pozicije odlučivanja, osiguranje jednake medijske vidljivosti žena političarki, kao i pristupa resursima za vođenje kvalitetne političke kampanje.

U drugom radnom dijelu ovog modula, u fokusu su bile teme koje se tiču rodno zasnovanog govora mržnje u javnom prostoru, a koje smo obradili sa Hatidžom Gušić, aktivisticom za ženska prava. Učesnici/ce su imali/e priliku diskutovati o zastupljenosti žena u javnom diskursu i kako su one predstavljene javnosti. 

U okviru Storytelling-a učesnici/ce su imali/e priliku da direktno razmjene utiske i iskustva na temu stereotipa i normi koji dominiraju u javnoj sferi – te o diskriminaciji žena u političkom dijalogu, zajedno sa Lanom Prlić, zastupnicom u Parlamentu FBIH. Sesiju je moderirala profesorica Lejla Ramić-Mesihović, a razgovarali smo o potrebi unapređenja političke kulture i političkog dijaloga gdje svi možemo i trebamo dati lični doprinos u vidu podrške i solidarnosti.

Na kraju drugog modula Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti polaznici/ce su uspješno usvojili/e znanja koja će im koristiti u njihovom budućem radu i političko-društvenom djelovanju u zajednici.