Forum Lijeve inicijative, u saradnji sa fondacijom Kalevi Sorsa, realizovao je treći modul Akademije socijalne demokratije – Multikulturalizam, model budućnosti, u periodu od 02 – 04. septembra 2022. godine na Jahorini. Cilj akademije je ojačati kapacitete polaznika/ca u izgradnji dobrog društva sa stanovišta socijalne pravde, obrazovanja, ravnopravnosti i većeg učešća žena u procesu odlučivanja kroz promovisanje ideja i principa socijaldemokratije.

U toku ovog modula razgovarali smo o tome kako ukloniti određene barijere u društvu koje predstavljaju direktne prepreke na putu izgradnje multikulturalizma u Bosni i Hercegovini. Predavanje se odnosilo na predstavljanje modela glasanja i biranja određenih grupa na osnovu zajedničkih karakteristika i inkorporacija tih osobina u zajednički identitet.

Šta znači više-identitarno rješenje nasuprot separatističkom rješenju (autonomija, institucionalizacija, prava manjina) i koje su njihove prednosti – predstavio je dr. pravnih nauka Damir Banović. Razgovarali smo o tome kako se dodjeljuju institucionalna prava u konsocijacijskoj demokratiji različitim grupama, u državi da uređuju oblasti koje su od vlastitog interesa za njih kao što su: jezik, kultura, religija, obrazovanje i sl., te kako različite grupe ljudi mogu egzistirati na jednom prostoru.

Anu Castaneda, vanredna profesorica psihologije i članica tima za migracije i kulturnu raznolikost na Finskom Institutu za zdravstvo i socijalnu pomoć je održala predavanje na temu: Institucionalni mehanizmi za kulturnu raznolikost – primjer Finske. Polaznici/ce su imali/e priliku steći uvid o tome kako su različite grupe naroda i narodnosti tretirane u Finskoj i koji su to pravni mehanizmi koji štite njihova ljudska prava i pravo na opredjeljenje.

Drugi radni dan je bio posvećen temi Delikti iz mržnje i posljedice na multikulturalizam, koju je predstavio dr. sci. Srđan Vujović. Delikti iz mržnje u Bosni i Hercegovini su najčešće počinjeni iz predrasuda prema određenim grupama ljudi uzimajući kriterij nacionalnog ili etničkog porijekla, jezika, kulture, seksualne orijentacije ili religije.
U ovom modulu Akademije socijalne demokratije polaznici/ce su se kroz rad sa stručnjacima upoznali/e o konceptima i uspješnim praksama multikulturalizma u Evropi i svijetu, kao i sa načinima primjene socijaldemokratkih vrijednosti u svim aspektima društva.