Tokom četiri mjeseca, polaznici i polaznice su pohađali Socijaldemokratsku akademiju rodne ravnopravnosti 2018, koju organizuje Forum lijeve inicijative u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme.

Akademija je obuhvatala VI modula na kojima su polaznice i polaznici proučavali neke od sljedećih teme: žene u zakonodavnoj i izvšnoj vlasti, roditeljstvo i porodiljsko odsustvo, zaštita djece i starih osoba, mobing i diskriminacija, izrada i zagovaranje politika.

Akademija se odvijala u četiri susreta, u Livnu, Banjoj Luci, Jahorini i Mostaru. Posljednjim modulom, koji se održao od 27.– 28. oktobra 2018. godine u Mostaru, učesnici i učesnice su učili o vrstama i oblicima rodnozasnovanog nasilja, izradi i zagovaranju politika, zatim su na radionici imali mogućnost da na odabranu temu rade na pronalasku uzroka problema i daju moguće rješenje, što predstavlja korištenje osnovnih alata pri izradi dokumenta javne politike.

Po završetku Akademije direktorica Foruma lijeve inicijative, Pekić Jelena se prisutnima obratila sa porukom da nastave raditi na svom neformalnom obrazovanju, da nadograđuju svoje znanje i usavršavaju stečene vještine, zatim da se aktivno uključe u rad Foruma lijeve inicijative i u rad svoje društvene zajednice.

Polaznicima i polaznicama su uručeni certifikati.