Udruženje Forum lijeve inicijative raspisuje javni poziv za izbor autora/ice javne politike na temu „Investiranje u nerazvijena područja u Federaciji BiH.“

Data politika treba da tretira slijedeće oblasti: kategorizacija područja prema indeksu razvijenosti (teorijski osvrt), postojeća pravna regulativa koja tretira oblast ulaganja u nerazvijena područja u BiH i da li se određeni modeli ulaganja u nerazvijena područja kao takvi primjenjuju u BiH; koji su to ekonomski, socijalni, politički i dr. ciljevi ulaganja u nerazvijena područja; iskustva drugih zemalja (regija i EU) i primjeri dobre prakse sa pravnog stanovišta i konkretnih modaliteta i mjera ulaganja; preporuke za unapređenje date oblasti u BiH.

Dokument kroz preporuke,  treba da ponudi konkretne mjere za poboljšanje zakonske regulative u predmetnoj oblasti, te konkretne mjere i modalitete za povećanje  ulaganja u nerazvijena područja (pr. olakšice za osnivanje firmi itd.). Forum lijeve inicijative želi honorarno angažovati autora ili autoricu javne politike koja će tretirati problem strateškog pristupa i planskog ulaganja u nerazvjena područja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dati posao uključuje izradu dokumenta praktične javne politike 25-30 stranica po FLI metodologiji (dostupna na upit) i policy briefa do 2 stranice, te dvije dodatne aktivnosti:

– Da se uradi 2 konsultativna sastanka u toku procesa izrade politike sa akademskom zajednicom/predstavnicima civilnog društva/predstavnicima expertne javnosti/ministarstva/ili zainteresovanih stejkholdera (po autorovoj procjeni) iz date oblasti gdje bi autor prisustvovao. Pokriveni troškovi održavanja sastanaka.

– Prezentacija ključnih nalaza politike (Policy Talks) u formi TED Talks koje će biti dostupno i prezentovano javnosti putem FLI stranice i društvenih mreža.

Prijava na oglas treba da sadrži:

  • Osnovne teze iz date oblasti, a koje će biti obrađene u dokumentu (na maksimalno 2 stranice word dokumenta).
  • CV sa pregled urađenih politika i studija u prethodnom periodu i to na maksimalno 3 stranice.

Prijave u kojima bude prekoračen zadati broj stranica neće biti uzete u razmatranje. Prednost će imati kandidati/kinje sa iskustvom u datoj oblasti.

Krajnji rok za prijavu na oglas je 20. juni 2021. godine. Rok za izradu finalnog dokumenta javne politike je 10. oktobar 2021. godine

Upite o visini honorara kao i detaljnije informacije možete dobiti na kontakt telefon: + 387 33 612 529. Sve prijave slati na mail: info@fli.ba.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.