POLITIKA 1

Državne mjere za ujednačavanje prihoda domaćinstava (plate, penzije, porodiljske naknade, socijalna davanja) sa rastom troškova života.

 

Pozadina

Udruženje Forum lijeve inicijative provodi projekat Inclusion and Inequalites koji se realizuje u saradnji sa Westminister fondacijom za demokratiju. Izbor teme za izradu javne politike urađen je na osnovu istraživanja Ekonomska nejednakost iz mjeseca decembra 2021. godine. Svjedoci smo sve veće društvene nejenakosti naročito ekonomske u našem društvu koja se između ostalog reflektira i na kvalitet života te povećanje siromaštva među radnicima/cama, penzionerima i ostalim ranjivm kategorijama. Razlog bavljenja ovim problemom je i činjenica da viši nivo ravnopravnosti koja je u osnovi socijaldemokratskog djelovanja znači poboljšanje blagostanja cjelokupne populacije. 

Osnovni cilj je da se istraže mogućnosti državne intervencije u smislu ujednačavanja prihoda jednog domaćinstva sa realnim rastom troškova života. U kontekstu prihoda potrebno je obraditi povećanje plata, penzija, socijalnih davanja i porodiljskih nakada sa realnim indeksom potrošnje u cilju povećanje društvene i ekonomske jednakosti na području FBiH.

 

Opis posla

Tokom angažmana od autora se očekuje da izradi dokument praktične javne politike po metodologiji Foruma lijeve inicijative koji čini sastavni dio ovog dokumenta uz mentorsku podršku FLI Policy Lab menadžera. Praktična javna politika treba po obimu biti razrađena na 25.-35. stranica. Autor treba dostaviti i sažetak praktične javne politike na 1. -2. stranice. Praktična javna politika treba biti orginalno autorsko djelo. 

 

Rokovi

Rok za prijavu je 21.01.2022. godine.

Rok za dostavljane finalnog dokumenta je 10.03.2022.godine

 

Prijava

Prijava na oglas treba da sadrži:

  • Osnovne teze iz date oblasti, a koje će biti obrađene u dokumentu (na maksimalno 2 stranice word dokumenta).
  • CV sa pregled urađenih politika i studija u prethodnom periodu i to na maksimalno 3 stranice.

 

Prijavu je potrebno dostaviti na info@fli.ba do 21.01.2022 do 12:00 h. 

 

POLITIKA 2

Povećanje socijalne inkluzije djece, mladih, njihovih roditelja i starijih osoba kroz ućešće u većem broju kulturnih, zabavnih, sportskih i vannastavnih sadržaja 

 

Pozadina

Udruženje Forum lijeve inicijative provodi projekat Inclusion and Inequalites koji se realizuje u saradnji sa Westminister fondacijom za demokratiju. Izbor teme za izradu javne politike urađeno je na osnovu istraživanja Ekonomska nejednakost iz mjeseca decembra 2021. godine. Kroz navedno istraživanje došli smo do podataka da porodice sa nižim mjesečnim primanjima nisu u mogućnosti omogućiti djeci i mladima učešće u vannastavnim, kulturnim i sportskim aktivnostima što je preduslov za pozitivan psihofizički razvoj djece i mladih. Također, istraživanje je pokazalo da anketirani sa nižim primanjima ni sami ne posjećuju kulturne/zabavne sadržaje što uključuje i starije osobe.

Osnovni cilj je da se istraže mogućnosti subvencije vanastavnih sadržaja sa različitih nivoa vlasti (enitet, kanton, lokalne zajednice) u smislu omogućavanja mladima,  djeci te njihovim roditeljima i starijim osobama učešće u kulturnim, sportskim, zabavnim i ostalim vanastavnim aktivnostima  u cilju njihovog njihove potpune socijalne inkluzije i pshiofizičkog razvoja bez obzira na socijalni status. 

 

Opis posla

Tokom angažmana od autora se očekuje da izradi dokument praktične javne politike po metodologiji Foruma lijeve inicijative koji čini sastavni dio ovog dokumenta uz mentorsku podršku FLI Policy Lab menadžera. Praktična javna politika treba po obimu biti razrađena na 25.-35. stranica. Autor treba dostaviti i sažetak praktične javne politike na 1. -2. stranice. Praktična javna politika treba biti orginalno autorsko djelo. 

 

Rokovi

Rok za prijavu je 21.01.2022. godine.

Rok za dostavljane finalnog dokumenta je 10.03.2022.godine

 

Prijava

Prijava na oglas treba da sadrži:

  • Osnovne teze iz date oblasti, a koje će biti obrađene u dokumentu (na maksimalno 2 stranice word dokumenta).
  • CV sa pregled urađenih politika i studija u prethodnom periodu i to na maksimalno 3 stranice.

 

Prijavu je potrebno dostaviti na info@fli.ba do 21.01.2022 do 12:00 h.