Udruženje Forum lijeve inicijative raspisuje javni poziv za izbor autora/ice javne politike na temu „Perspektiva zelenih gradova u Bosni i Hercegovini.“

Data politika treba da tretira slijedeće oblasti: razlog nastanka inicijative i uopšteno o zelenim gradovima; EU regulativa, te pokrenute inicijative na nivou EU u predmetnoj oblasti; osvrt na UN ciljeve održivog razvoja sa stanovišta zelenih gradova; BH regulativa i primjena modela zelenih gradova u BiH; iskustva drugih zemalja i primjeri dobre prakse; preporuke za unapređenje date oblasti u BiH.   Dokument kroz preporuke, treba da ponudi hodogram konkretnih rješenja za jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini a koje teže da svoj razvoj usmjere ka održivom i ekološki prihvatljivom rastu,

 

Dati posao uključuje izradu dokumenta praktične javne politike 25-30 stranica po FLI metodologiji (dostupna na upit) i policy briefa do 2 stranice, te dvije dodatne aktivnosti:

– Da se uradi 1 konsultativni sastanak u toku procesa izrade politike sa akademskom zajednicom/predstavnicima civilnog društva/predstavnicima expertne javnosti/ministarstva/ili zainteresovanih stejkholdera (po autorovoj procjeni) iz date oblasti gdje bi autor prisustvovao. Pokriveni troškovi održavanja sastanka.

–   Prezentacija ključnih nalaza politike (Policy Talks) u formi TED Talks koje će biti dostupno i prezentovano javnosti putem FLI stranice i društvenih mreža.

Prijava na oglas treba da sadrži:

  • Osnovne teze iz date oblasti, a koje će biti obrađene u dokumentu (na maksimalno 2 stranice word dokumenta).
  • CV sa pregled urađenih politika i studija u prethodnom periodu i to na maksimalno 3 stranice.

Prijave u kojima bude prekoračen zadati broj stranica neće biti uzete u razmatranje. Prednost će imati kandidati/kinje sa iskustvom u datoj oblasti.

Krajnji rok za prijavu na oglas je 20. juni 2021. godine. Rok za izradu finalnog dokumenta javne politike je 10. oktobar 2021. godine.

Upite o visini honorara kao i detaljnije informacije možete dobiti na kontakt telefon: + 387 33 612 529. Sve prijave slati na mail: info@fli.ba. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.