Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, podržao obilježavanje Sedmice ravnopravnosti spolova, koja traje od 01.03.-08.03.2017. godine. Cilj je da se ukaže na loše ekonomsko stanje žena, nejednak status u društveno političkom životu, diskriminaciju, te da se i muškarci aktivno uključe u borbu za ravnopravnost spolova.

U saradnji sa Forumom žena organizovana su dva okrugla stola, u Sarajevu i Tešnju, na temu „Uloga muškaraca u rodnoj ravnopravnosti“, a za naredni period je planirana realizacija  četiri okrugla stola u Tuzli, Brezi, Maglaju i Doboj Jugu, i ulične akcije  koje će se provesti u 15 gradova širom BiH.

Ulične akcije su planirane na slijedećim lokacijama: Vareš 09:00h, Doboj i Maglaj 10:00h, Tuzla 10:30h, Tešanj i Bihać u 11:00h, Sarajevo, Breza i Gračanica 11:30h, Mostar 11:59h, zenica, Visoko, Zavidovići i Kakanj 12:00h i Doboj Jug 16:00h.

Forum lijeve inicijative koristi ovu priliku da, pored politika rodne ravnopravnosti u oblastima zdravstva, socijalne politike, obrazovanja, ekonomije, sigurnosti i ljudskih prava,promoviše i javnu politiku „Muškarci i ravnopravnost spolova“. Sve politike rodne ravnopravnosti su dostupne na www.fli.ba.